Dintre de la factura hi troben diferents conceptes, com dades personals, específiques del contracte i d'altres relacionats amb el cicle de l'aigua:

-Dades del contracte. Identifica el titular, tipus i adreça del subministrament

-Dades de la factura. Data, número i període de facturació

-Dades de consum. Dona les lectures anteriors, actuals, així com el consum d'aigua

-Desclòs de la factura. Es la part central de la factura, esta agrupada per conceptes:

AIGUA. Inclou les despeses de captació i potabilització, el control sanitari permanent, la distribució fins cada consumidor a pressió adequada, així com les despeses de manteniment de les instal.lacions i el servei al client. La Quota de Servei es un import fix que li garanteix la disponibilitat immediata i l'accés permanent al servei de aigua potable. Els blocs de consum tenen un import variable i es calcula en funció del consum total d'aigua en cada període

CONSERVACIÓ. Es un import fix que inclou la conservació i substitució del aparell de mesura per malfuncionament o per finalització de la seva vida útil

CÀNON DE L'AIGUA. Es un tribut que té una finalitat ecològica i es destina a la construcció i gestió de embasaments així  com d'obres hidràuliques. També en construcció i manteniment de depuradores, que tracten l'aigua residual abans de ser retornada al medi natural, en condicions que permetin la recuperació i qualitats del nostre riu i mar

IVA. Tributs estatal sobre l'impost del valor afegit. Del 10% per aspectes relacionats amb el cicle de l'aigua i del 21 % en el demés

-Nota. Inclou altres dades d'interès i missatges personalitzats sobre el seu consum, situats a la part dreta de la factura

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi