Convocatòria junta

Extracto del Acta de la Junta de Accionistas:

Que en fecha 16.06.2022, en el Centro Social de Les Fonts, calle Santa Teresa número 1 en Les Fonts de Terrassa, se reunió la Junta Ordinaria debidamente convocada mediante anuncios publicados:

En el diario “El Periódico” en fecha 28.04.2022.

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en fecha 28.04.2022.

Que la Junta se celebró en primera convocatoria, y que una vez formada la lista de asistentes resultó la concurrencia presentes o representados, de socios que ostentaban la titularidad del 75,27 % del capital suscrito con derecho a voto.

Que fueron acordados por unanimidad todos los puntos del orden del día.

Actuaron como presidente y secretario los que son a su vez del consejo de administración.


Junta General Ordinària d'Accionistes

El Consell d’Administració de la nostra societat convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària, pel proper dia, dijous 16 de juny de 2022 a les 19.00 hores en primera convocatòria, o el dia següent, a la mateixa hora, si fos necessari, en segona convocatòria. La reunió tindrà lloc al Centre Social de Les Fonts, carrer Santa Teresa núm. 1, en Les Fonts de Terrassa, amb el compliment dels requisits legals d’assistència i amb el següent ordre del dia:

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i la proposta d’aplicació de resultats del exercici social de 2021.

Segon.- Delegació d’àmplies facultats al Consell d’Administració, per la formalització dels acords adoptats per la Junta i en el seu cas, per esmenar el errors que possibilitin la inscripció dels acords en el Registre Mercantil.

Tercer.- Torn obert de paraules.

Quart.- Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la Junta o designació d’interventors a tal efecte.

 

A partir de la publicació de la convocatòria, els accionistes podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, l’entrega o enviament dels comptes anuals.

 

Les Fonts,  juny de 2022

El President del Consell d’Administració

Eduard Montserrat

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2023 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi