Convocatòria junta

Extracto del Acta de la Junta de Accionistas:

Que en fecha 15.06.2023, en el Centro Social de Les Fonts, calle Santa Teresa número 1 en Les Fonts de Terrassa, se reunió la Junta Ordinaria debidamente convocada mediante anuncios publicados:

En el diario “El Periódico” en fecha 27.04.2023.

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en fecha 27.04.2023.

Que la Junta se celebró en primera convocatoria, y que una vez formada la lista de asistentes resultó la concurrencia presentes o representados, de socios que  ostentaban la titularidad del 75,30 % del capital suscrito con derecho a voto.

Que fueron acordados por unanimidad todos los puntos del orden del día.

Actuaron como presidente y secretario los que son a su vez del consejo de administración.


Junta General Ordinària d'Accionistes

El Consell d’Administració de la nostra societat convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària, pel proper dia, dijous 15 de juny de 2023 a les 19.00 hores en primera convocatòria, o el dia següent, a la mateixa hora, si fos necessari, en segona convocatòria. La reunió tindrà lloc al Centre Social de Les Fonts, carrer Santa Teresa núm. 1, en Les Fonts de Terrassa, amb el compliment dels requisits legals d’assistència i amb el següent ordre del dia:

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i la proposta d’aplicació de resultats del exercici social de 2022.

Segon.- Cessament i renovació de membres del Consell d’Administració.

Tercer.- Delegació d’àmplies facultats al Consell d’Administració, per la formalització dels acords adoptats per la Junta i en el seu cas, per esmenar el errors que possibilitin la inscripció dels acords en el Registre Mercantil.

Quart.- Torn obert de paraules.

Cinquè.- Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la Junta o designació d’interventors a tal efecte.

 

A partir de la publicació de la convocatòria, els accionistes podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, l’entrega o enviament dels comptes anuals.

 

Les Fonts, 21 de març de 2023

El President del Consell d’Administració. Eduard Montserrat

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi