Convocatòria junta

Junta General Ordinària d'Accionistes

El Consell d’Administració de la nostra societat convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària, pel dijous 17 de juny de 2021 a les 19.00 hores en primera convocatòria, o el dia següent, a la mateixa hora, si fos necessari, en segona convocatòria. La reunió tindrà lloc al Centre Social de Les Fonts, carrer Santa Teresa núm. 1, en Les Fonts de Terrassa, amb el compliment dels requisits legals d’assistència i amb el següent ordre del dia:

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i la proposta d’aplicació de resultats del exercici social de 2020.

Segon.- Renuncia i nomenament de consellers.

Tercer.- Modificació dels estatuts en relació a la convocatòria del consell i junta de forma telemàtica.

Quart.- Delegació d’àmplies facultats al Consell d’Administració, per la formalització dels acords adoptats per la Junta i en el seu cas, per esmenar el errors que possibilitin la inscripció dels acords en el Registre Mercantil.

Cinquè.- Torn obert de paraules.

Sisè.- Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la Junta o designació d’interventors a tal efecte.

A partir de la publicació de la convocatòria, els accionistes podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, l’entrega o enviament dels comptes anuals i l’informe justificatiu relatiu a la modificació dels articles 18-BIS i 27-BIS dels estatus socials.

Les Fonts a dia 20 d’abril de 2021

El President del Consell d’Administració

Eduard Montserrat


Enfront la situació actual derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es recomana als accionistes que exerceixin els seus drets amb caràcter previ a la celebració de la junta, delegant el vot a traves de correu electrònic, correu postal o presencialment a les nostres oficines.

Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2022 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi