Dades de la gestió

La gestió de l'aigua tal com l'entenem des de Aigües de Les Fonts, es el desenvolupament sostenible dels recursos existents, de manera que satisfacin les necessitats de la població, sense malmetre'ls (gestionar la demanda) i vetllant per un ús racional que garanteixi les disponibilitats futures (gestionar la eficiència) amb la màxima garantia de qualitat. Per tal de ser conseqüents hem desenvolupat diverses línees estratègiques, per impulsar el creixement en qualitat, tecnologia, nivell de servei i la nostra implicació amb la comunitat que servim. Comptem amb un equip de persones des de els òrgans d'administració fins als operaris, implicats amb l'assoliment dels objectius. 

Aigua- Clients- Usos

 
Ús Domèstic 1.990
Ús Comercial 100
Ús Municipal 47
Servei Antiincendis particulars 24
Servei Antiincendis municipal 47
   
Total subministraments

2.208

 

Aigua- Consums  
Adducció   295.303m3
Consum    258.838 m3 

 (Dades 2015)

Aigües de Les Fonts, aprofita els recursos de captacions pròpies i dels cabals procedents del riu Llobregat. La proporció entre les procedències varia al llarg del any, segons factors com la pluviometria, consums, manteniment.. Tot i que el nombre de clients s'ha incrementat en mes d'un 50% en els darrers 15 anys, el volum total d'aigua subministrada s'ha mantingut en els mateixos nivells durant aquest període.

La clau ha sigut: -La progressiva substitució de aforaments per comptadors. -La gestió acurada de la xarxa que ha permès un rendiment elevat del  89 %, entès com la relació existent entre l'aigua subministrada a la xarxa i la que es factura als clients, aquest valor es especialment notable si es te en compte que la mitjana de rendiments del total dels abastaments a Catalunya es del 76%. -Tendència al consum més moderat dels clients, cap una gestió mes racional del consum.

Origen - Dipòsits - Xarxa

Aigües de Les Fonts, te com a clients la totalitat dels habitants de Les Fonts, tant els residents al municipi de Sant Quirze de Vallès com els de Terrassa.

L'aigua que subministren procedeix de 4 pous propis situats a Les Fonts, amb profunditats de 80, 90, 170 i 270 m. i de cabals procedents del Llobregat, captats a la població d'Abrera, tractats a la planta d'Aigües Ter-Llobregat i bombats fins arribar a Les Fonts i al dipòsit de Serra Galliners, hem de tenir en compte que des de la cota 65 m, l'aigua ha de pujat fins a la cota 250 m, ha través de una canonada de 1,25 m de diàmetre i una longitud de 12 Km. A través del dipòsit Serra Galliners també pot arribar aigua procedent del riu Ter en casos de dificultats al riu Llobregat.

Tant la que te origen subterrani com la superficial, es abocada al dipòsit de capçalera, Can Falguera de 1.100.000 litres, on es tractada amb aparells intel·ligents de cloració, per garantia sanitària.

A traves de dos centrals elevadores, l'aigua que procedeix del dipòsit de Can Falguera es reelevada uns 50 m fins als dipòsits de Can Ribas (300.000 + 100.000 litres) i als dipòsits de Sant Pere (400.000 + 100.000 litres), pel subministrament de clients a cotes mes altes.
L'aigua emmagatzemada en tots els dipòsits fan un total de 2.000.000 litres, aigua suficient per 2-3 dies de reserva.

El total de la xarxa d'aigües a Les Fonts, entre d'impulsió, sobreelevació i distribució esta formada per canonades de 60 a 200 mm de fibrociment, policlorur de vinil, polietilè alta densitat i de fosa dúctil, arribant a mes de 65 km, instal·lades en els últims anys i permeten en tot el nostre àmbit, el subministrament adequat a les necessitats dels nostres clients.

Noves tecnologies

Hem de destacar l’evolució dels nostres sistemes i processos informàtics. Si inicialment contemplava només la facturació, ha esdevingut actualment en una gestió integral del servei, que dona suport a altres estris tecnològics de gestió, entre ells, el següents:

-Telecomandament- Permet conèixer l’estat, accionar i programar des de la seu social els diferents elements de la distribució d’aigua a Les Fonts. Aquest sistema, inicialment molt senzill, s’ha anat ampliant i evolucionant tecnològicament i ha migrat cap una aplicació tipus Scada, que mitjançant 4 estacions remotes(via GSM) controla i gestiona un conjunt d’instal·lacions de 3 dipòsits, 4 pous amb els cabalímetres, vàlvules, electrobombes, captadors de pressió i 3 analitzadors de clor en continu, podent des de la central, conèixer l’estat i evolució històrica dels paràmetres de cada element, així com accionar i programar el seu funcionament.

-Gis- Sistema d’informació Geogràfica- Ens permet conèixer, inventariar i gestionar les instal·lacions. Es una aplicació informàtica que treballa sobre la cartografia digitalitzada del nostre poble, senyalant tots els elements que integren les nostres instal·lacions, des de canonades, vàlvules, escomeses... . Permet la consulta de dades, impressió de planells, dimensionar nous elements de xarxa etc

Títol del Nou Contingut

Mapa del Lloc | Vista Impressió | © 2008 - 2019 Aigues de les Fonts | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by mitchinson